آژانس پلیس سئول “گزارش پنهانکاری و کاهش ، آسیب به اعتماد به نفس ملی” … اختصاص داده شده برای تقویت سیستم گزارش پیامدهای یونگ-گو یونگ-گو

[ad_1]

آژانس پلیس سئول. خبرنگار کیم یونگ مین

آژانس پلیس سئول بر تقویت سیستم گزارش دهی تأکید کرد و به همه مقامات گفت: “گزارش های جعلی یا کاهش یافته برای جلوگیری از موقعیت های شخصی منجر به آسیب جبران ناپذیر به اعتماد ملی می شود.” به تازگی ، انتخاب معاون وزیر دادگستری یونگ گو لی …

[ad_2]