ارزیابی ها برای تأیید قدرت مردم به حزب دموکرات در سئول تحویل داده می شود … بیش از 10٪ مزیت

[ad_1]

نتیجه نظرسنجی افکار عمومی در تاریخ 4 اعلام شد که میزان حمایت از حزب قدرت خلق نیز در سئول ، که در آن انتخابات میان دوره ای رهبران گروه های منطقه ای در آوریل برگزار می شود ، دوباره از حزب دموکرات پیشی گرفت. حتی در بوسان ، اولسان و کیونگ نام نیز قدرت مردم بیش از 10٪ از حزب دموکرات جلوتر است.

[ad_2]