بایدن “حداقل دستمزد دو برابر” را انداخت

[ad_1]

presentation ارائه وابستگی و پردازش بسته ㆍ خبرنگاران در وسط “هدف فراتر رفت”

رئیس جمهور آمریكا جو بایدن و ترقی خواهان دموكرات …

[ad_2]