جو سا بن از پارک سابانگ به دلیل پولشویی 5 سال زندان اضافه کرد

[ad_1]

جو جو بین پس از ترک ایستگاه پلیس جونگنو در سئول در مارس سال گذشته به دادستانی فرستاده شد. خبرنگار لی سوک وو به جرم پنهانکاری سود جنایی جو جوب از پارک سابانگ محکوم شد و پنج سال زندان به وی اضافه شد. وی قبلاً به اتهام سوits استفاده جنسی و سازماندهی سازمانهای جنایی زندانی شده است.

[ad_2]