درگیری با دفتر حزب بر سر دستیاران و سمت های منشی گری … “سرویس دیکتاتوری”

[ad_1]

دبیرخانه قدرت مردم به دلیل اقدامات پرسنلی علیه دبیر شورای امنیت ملی از داخل انتقادات شدیدی دریافت كرد. منتقدان گفته اند که دستیاران در کارمندان در سطح دبیر دخالت می کنند ، که پس از مذاکره با وزارت امور خارجه و شرکت در گذشته مورد حمایت قرار گرفته و “استقلال” را نقض کرده است.

[ad_2]