رئیس جمهور مون “لطفا گزینه های سیاست ما را بر روی رفع نابرابری ها و شکاف ها متمرکز کنید”

[ad_1]

رئیس جمهور مون جه این در جلسه دوم کابینه ویدئویی کاخ آبی ریاست کرد. اخبار yunhap

رئیس جمهور مون جائه این در دومین سخنرانی گفت: “هر وزارتخانه باید روشن کند که شمول زمینه بهبود و جهش به جلو است و گزینه های سیاسی خود را بر روی رفع نابرابری ها و شکاف ها متمرکز کند.”

[ad_2]