“سئول · خطر حباب در قیمت خانه در Sejong … برای افزایش نرخ بهره باید اقدامات مقابله ای تهیه شود

[ad_1]

آپارتمان گانگنام. مطالعه خبرنگار کیم Gi-Nam نشان داد که خطر حباب در مناطقی که سال گذشته قیمت خانه ها به شدت افزایش یافته است مانند سئول و سجونگ وجود دارد. نرخ بهره پایین و نقدینگی فراوان ناشی از تکثیر کرونا 19 عواملی است که باعث افزایش قیمت مسکن در سراسر جهان می شود …

[ad_2]