سه افسر پلیس از سند Dongdaedo تاج 19 را تأیید کردند

[ad_1]

اداره پلیس سئول دونگدائمون. خبرنگار ای کیونگ مین

با تأیید سه افسر پلیس در اداره پلیس سئول دونگدمون برای کرونا 19 ، بخشی از دفتر در طبقه اول ایستگاه پلیس بسته شد.

اداره پلیس Dongdaemun در تاریخ 4 اعلام کرد که سه افسر پلیس متعلق به بخش تحقیق به عنوان یک تاج تأیید شدند 19 …

[ad_2]