سیستم تقسیم سود ناکیون-پیو لی ، چرا نمی تواند احساسات عمومی را جذب کند؟

[ad_1]

“صرف نظر از نام ، بسیار مطلوب است که شرکتهایی که در دوره کرونا درآمد کسب می کنند جنبشی داوطلبانه برای کمک به قربانیان داشته باشند و دولت انگیزه های قوی برای آن جنبش فراهم کند.” (رئیس جمهور مون جائه این ، ژانویه)

[ad_2]