شرکت محیط زیست اینچئون نیز به فساد کارکنان مشکوک است … این بار استخدام نیروهای باتجربه در آلبا

[ad_1]

سو Another ظن دیگری برای استخدام غیرقانونی در شرکت محیط زیست اینچئون مطرح شد. پیش از این ، شرکت محیط زیست اینچئون یک کارمند جدید شغلی استخدام کرد و یک پیرمرد را که یک تا دو سال سن نداشت قبل از سن بازنشستگی انتخاب کرد و مدیر عامل شرکت به دلیل مشارکت در یک کار امنیتی دستگیر و مورد تحقیق قرار گرفت.

[ad_2]