لی جه میونگ ، “اگر قانون اساسی را نقض می کنید ، باید از آن تقلید کنید”

[ad_1]

Yonhap News (تهیه شده توسط Gyeonggi-do) فرماندار Gyeonggi ، لی جه میونگ (عکس) در روز چهارم هنگام رای استیضاح رئیس دادگاه عالی در Busan Im Seong-geun توسط شورای ملی گفت: “حتی اگر شما مشمول مجازات کیفری نیستند ، اگر قانون اساسی را نقض کنید ، البته شورای ملی باید از آن به نام مردم تقلید کند.

[ad_2]