مردی متوسط ​​در حدود 20 سالگی که 7 ساعت به یکی از دوستانش سیلی می زند و او را در کیف مسافرت خود می گذارد

[ad_1]

دوستانی که دوستی را با ضربه او کشتند ، سال گذشته وارد قانون شهرستان اینچئون شدند …

[ad_2]