مسیر Seoraksan Highland Trail از 2 مارس تا 14 مه کنترل می شود … برای جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و محافظت از حیات وحش

[ad_1]

تصویر سنگگودا در کوههای کوه سئوراک مشاهده شده است. وقتی بخار آب در اتمسفر خنک می شود ، به قطرات ریز آب تبدیل می شود و روی شاخه ها یا چمن منجمد می شود. تهیه شده توسط پارک ملی سئوراکسان

جلوگیری از آتش سوزی جنگل های بهاری ، حفاظت از چشم انداز و حیات وحش

[ad_2]