“ناک یئونپیو لی” دولت رفاهی جدید “استانداردهای ملی زندگی 2030” را پیشنهاد می کند … “دستیابی به استاندارد زندگی برای طبقه متوسط ​​تا سال 2030”

[ad_1]

لی ناک یون ، نماینده حزب دموکرات ، در جلسه عمومی که در سالن اصلی شورای ملی در یویدو ، سئول برگزار شد ، صبح روز 2 سخنرانی کرد.

[ad_2]