ناک یون لی هیچ کس مجازات رانندگان بی پروا را “توصیف رانندگان” نمی داند

[ad_1]

لی ناک یون ، نماینده حزب دموکرات ، داده ها را در جلسه شورای عالی برگزار شد که صبح روز سوم در شورای ملی در یویدو ، سئول برگزار شد.

[ad_2]