نوزادان 7 ماهه گزارش خشونت مشکوک کارشناسان “آسیب خارجی” را ارزیابی می کنند

[ad_1]

در تاریخ بیست و نهم ماه گذشته ، اعتقاد بر این است که یک جلسه تخصصی پسری هفت ماهه که نشانه ای از سو abاستفاده از وی بدگویی دریافت کرده توسط نیروهای قوی خارجی آسیب دیده است.

نمایی از آژانس پلیس ججو. طبق آژانس پلیس ججو در تاریخ 4 ، آخرین 3 …

[ad_2]