پاک بوم-گی دادستان کل کشور با تصویب گزارش رسیدگی موافقت نمی کند

[ad_1]

نامزد پاک بیوم گای ، وزیر دادگستری ، در جلسه استماع کارکنان کمیته قضایی قانونگذاری مجلس شورای ملی در 25 ام ، به سوالات پاسخ داد. جلسه شورای ملی بیش از 13 ساعت جلسه استماع کارمندان را برای نامزد پارک بیومگی ، وزیر دادگستری برگزار کرد ، اما پیشرفت استماع کارکنان …

[ad_2]