پشتیبانی کامل از چین

[ad_1]

حمایت کامل از چین از طالبان ، که کنترل افغانستان را در دست گرفتند ، گرفته شد. سخنگوی طالبان به پکن مسن گفت …

[ad_2]