چو هون ری ، معاون رئیس دانشگاه همکاری های صنعتی دانشگاه اولسان ، به عنوان دوازدهمین رئیس دانشگاه علوم اولسان منصوب شد

[ad_1]

م Instituteسسه فناوری اولسان ، یک بنیاد مدرسه ، جلسه هیئت مدیره را در چهارمین روز برگزار کرد و چو هون رای ، 63 ساله ، معاون رئیس دانشگاه صنعتی همکاری دانشگاهی اولسان را به عنوان دوازدهمین رئیس دانشگاه علوم اولسان منصوب کرد.

دوره ریاست جمهوری جدید چو از اول ماه بعد تا فوریه 2025 چهار سال است.

رئیس جمهور جدید چو ، دانشگاه ملی سئول …

[ad_2]