کار و مدیریت صنایع سنگین هیوندای بر سر توافق موقت دو سال اخیر در “حل اختلافات بر سر تقسیم شرکت ها” توافق کرده اند …

[ad_1]

کار و مدیریت صنایع سنگین هیوندای در تاریخ چهارم اعلام کرد که آنها موقتاً بر روی یک حقوق دو ساله و یک توافق نامه جمعی در سال های 2019 و 2020 توافق کرده اند. اتحادیه به همه اعضای پنجم فوق موافقت نامه موافق و مخالف است.

کار و مدیریت در معامله جمعی که در سومین روز در مقر اولسان برگزار شد ، می خوابند.

[ad_2]