گروه “بوسان + اولسان + گیونگنام” برای آماده سازی مشترک برای ایجاد یک شهر بزرگ … “ترکیب تیم مشترک برای صعود در نیمه اول سال”

[ad_1]

در سوم ، یک گروه مقدماتی مشترک برای ایجاد دولتهای محلی ویژه برای پایه گذاری قانونی یک شهر بزرگ که ترکیبی از بوسان ، اولسان و کیونگنام است ، تشکیل شد.

شهر بوسان گفت: “پس از تجدید نظر در قانون خودمختاری محلی در دسامبر سال گذشته ، بوسان ، اولسان و کیونام به کلانشهرهای جنوب شرقی (شهرهای بزرگ) اضافه شدند …

[ad_2]