17 مورد جدید کرونا 19 ، از جمله 6 عفونت سریال مرتبط با Intercop در اولسان

[ad_1]

اولسان سیتی در هفدهم اعلام کرد که تا شانزدهم 16 مورد جدید کرونا وجود داشته است ، از جمله 6 مورد مربوط به اینترکورپ است. آنها در اولسان به عنوان 869-885th طبقه بندی شدند.

871 86 869 و 881 ~ 879 عفونت های سریعی مرتبط با اینترکشن را تایید کردند …

[ad_2]