355 مورد جدید کرونا 19 … پیام فاصله بعد از ظهر

[ad_1]

30 شهروندی که به کلینیک غربالگری بیمارستان دانشگاه هانیانگ در سئول مراجعه کردند در صف بودند. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری یونهاپ اعلام کردند 355 مورد جدید کرونا 19 در ساعت 0:00 در سی و یکم وجود دارد. تعداد موارد تایید شده در روز به مدت 5 روز …

[ad_2]