467 تاج جدید 19 بیمار را تایید کرد … در 4 روز به 400 افزایش یافت

[ad_1]

بعد از ظهر دوم ، 10 روز قبل از سال نو میلادی ، بازار Seomun ، بزرگترین بازار سنتی داگو ، به دلیل تأثیرات بحران کرونا 19 اشغال شده است. اخبار گزارش داد که تعداد موارد تایید شده تاج 19 467 افزایش یافته است در مقایسه با روز قبل در ساعت 0 روز 3.

[ad_2]