55.3٪ از زنان شاغل “فکر می کنند N” نیست … 43.2٪ گفتند “Survival”

[ad_1]

مشخص شده است که 55.3٪ از زنانی که برای دولت پایتخت سئول کار می کنند “N” را در نظر می گیرند. 2/43 درصد زنان N- شغل دارای دو یا چند شغل وابسته هستند.

پاسخ دهندگان می گویند که یک شغل برای هزینه های زندگی کافی نیست …

[ad_2]