6 نفر از 10 متقاضی کار “ناگهان یک کار را از طریق پیام کوتاه لغو یا به تعویق انداختند”

[ad_1]

با کاهش تعداد شرکت های استخدام کننده به دلیل بحران کرونا 19 ، مشخص شد که از هر چهار متقاضی کار در سال گذشته یکی از استخدام های فعلی آنها لغو یا به تأخیر افتاده است.

طبق پلتفرم تطبیق جستجوی شغلی در سوم ، سومین نظرسنجی از 3،028 متقاضی کار برای تجربه آنها در مورد انصراف و به تعویق انداختن شغل نشان داد که 25.4٪ دارای انصراف و به تعویق انداختن شغل هستند.

در این میان 6/38 درصد پاسخ دهندگان به تعویق افتادن کار و 5/27 درصد متقاضیان کار امتناع از کار داشتند. 9/33 درصد پاسخ دهندگان می گویند که کار را متوقف و به تعویق انداخته اند.

94٪ از افراد جویای کار که به طور ناگهانی پایان کار یا به تعویق انداختن کار را تجربه کرده اند ، گفتند که در وضعیت نامساعدی قرار دارند. به طور خاص ، آنها فرصت درخواست برای شرکت های دیگر را از دست دادند (38 multiple ، پاسخ های متعدد) ، به دلیل ناامیدی و استرس از بیماری رنج می بردند (8/29 درصد) ، فوراً به عنوان کار نیمه وقت درآمد کسب کردند (6/27 درصد) و از هرکدام س askال نکردند شرکت برای درخواست (2/27٪) ، ترک شغل قبلی خود و ترک جای خالی (3/25٪) ، دلسردی پس از اطلاع دیگران مبنی بر گذراندن آنها (19/8٪) ، و عدم توانایی عضویت در شرکت دو برابر (2/12٪).

بیش از نیمی از آنها (9/56 درصد ، پاسخهای متعدد) متقاضیان کار از طریق پیام کوتاه از لغو یا به تعویق انداختن کار مطلع شدند. سپس تلفن (7/31 درصد) ، پست الکترونیکی (7/17 درصد) ، اطلاع رسانی حضوری (9 درصد) و نمایندگان SNS مانند Kakao Talk (7/7 درصد) و 6/8 درصد پاسخ دهندگان گفتند که این شرکت ابتدا با ما تماس نگرفته است .

دلیل موافقت شرکت ها با این موضوع این بود که برنامه کاری به طور نامحدود به تأخیر افتاد (38.1٪ ، پاسخهای متعدد) ، وضعیت تجاری شرکت رو به وخامت بود (34.6٪) و تعداد کارمندان موجود نیز کاهش یافت (25 ناپدید شد (10.8٪).

همچنین آزمایشی وجود داشت که در آن آزمونهای صلاحیت به دلیل کرونا 19 لغو یا به تعویق افتاد. 33.3٪ از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که آزمون مقدماتی را لغو یا به تعویق انداخته اند.

آزمون های صلاحیت که لغو یا به تعویق افتاده اند به ترتیب آزمون ملی صلاحیت فنی (43.8، ، چند پاسخ) ، آزمون مهارت در زبان خارجی (36.9،) ، سایر آزمون ها برای صلاحیت خصوصی 20.7)) و یک آزمون سراسری برای صلاحیت حرفه ای (7/16 درصد).

از این تعداد ، 46٪ گفتند که به دلیل انصراف یا به تعویق افتادن آزمون صلاحیت ، نمی توانند برای کار در شرکتی که می خواستند درخواست کنند.[ad_2]