’73 تأیید شد ‘در بیمارستان Gyeyang-gu ، اینچئون دوباره … مرگ سوم

[ad_1]

11 مورد تائید شده جدید تاج 19 در اینچئون ظاهر شد. آزمایش یک نفر از ساکنان در یک آپارتمان در یونسو گو انجام شد ، جایی که یک عفونت گروهی رخ داده و 2300 نفر از آنها به طور کامل آزمایش شدند.

شهر اینچئون گفت که 11 تاج جدید 19 در 24 ام تایید شد …

[ad_2]